Contact

PRIMARIA RUNCU

Date de contact

Tel. birou Primar:

0253 278 808
0724 215 259

Adresa
Comuna Runcu,

Sat Runcu,
Judetul Gorj,
Cod postal 217395
Cod SIRUTA 81585

TELEFON

(centrala):

0253 278 818

(fax):

0253 279 400

INTERIOARE:

0 – Secretariat
1 – Juridic
2 – Achizitii Publice
3 – Contabilitate
4 – Compartiment Agricol, Registratura si Asistent Social
5 – Urbanism
6 – Taxe si Impozite
7 – Cadastru si Fond Funciar

Adrese de e-mail

 
Primar – Jr.Cimpeanu Adi : primariaruncu@yahoo.com
Secretar – Vladut Camelia : primariaruncu@yahoo.com
Contabil Sef – Berca Constantin : contabilitate@runcugorj.ro
Impozite si taxe – Iacobescu Iulian – inspector : impozite@runcugorj.ro
Urbanism – Tascau Vasile – inspector : urbanism@runcugorj.ro
Cadastru – Mihutoiu Daniela – inspector : cadastru@runcugorj.ro
Stare civila – Filep Ioana – : starecivila@runcugorj.ro

Formular de contact